Новини

"ТИКОМП" ООД стартира изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г.

"ТИКОМП" ООД е бенефициент по проект „Импактна структурна технология за получаване на детайли от черни и цветни метали с голяма якост, много висока точност и сложна геометрия на повърхнините””, съгласно сключен административен договор между Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност” и "ТИКОМП" ООД, процедура за подбор на проекти №: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Структурните фондове на Европейския съюз. Проектът е на стойност 303108.06лв. и е с продължителност 18 месеца (19.10.2018 - 19.04.2020 г.). Общият размер на безвъзмездната помощ по проекта, е в размер на 212176.24 лв. , в т.ч. от Европейския фонд за регионално развитие се осигуряват 180349.82 лв. и от национално финансиране - 31826.42 лв.

Информация

Офис

Ул. Княз Мирски 2, вход А

6100 Казанлък

тел./факс: 0431/647 60
тел.: 0888 434 606

E-mail

slavienchev@tikomp-bg.com
а_entscheva@yahoo.com